Η ομάδα μας

Απεικονιστές
ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Κτηνίατρος DVM, GPCert(US)ISVPS / Απεικονίστρια

>

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΝΤΣΟΥ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονίστρια

>

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κτηνίατρος DVM / Απεικονιστής

>