Ακτινοσκόπηση

Η ακτινοσκόπηση είναι απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για τη ζωντανή απεικόνιση σε μόνιτορ του εξεταζόμενου συστήματος. Αντί για ακτινολογική πλάκα υπάρχει ένας δέκτης που προβάλλει την εικόνα σε μόνιτορ. Η δόση που χρησιμοποιείται σε σύγκριση με την ακτινογραφία είναι αισθητά πιό λίγη κα έτσι μας επιτρέπει την συνεχή ακτινοβόληση για την μελέτη λειτουργικών χαρακτηριστικών, που συνεπάγονται κίνηση ιστών του εξεταζόμενου ζώου. Για το λόγο αυτό η χρονική διάρκεια της έκθεσης είναι μεγαλύτερη, με τρόπο όμως που δεν επιβαρύνεται με αυξημένη δόση το εξεταζόμενο ζώο.

Στην Alphavet η ακτινοσκοπική εξέταση χρησιμοποιείται στην ορθοπαιδική, για τον διεγχειρητικό έλεγχο την ορθής τοποθέτησης των υλικών, και στη μελέτη της κινητικότητας του πεπτικού και της τραχείας. Πολλά περιστατικά παραπέμπονται για μελέτη collapsus ή υποπλασία τραχείας ή μείωση της κινητικότητας του οισοφάγου (μεγαοισοφάγου).

Για το ραντεβού και οδηγίες για την προετοιμασία του ζώου πριν την εξέταση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2106201459